Kallelse till årsmöte i Kanotklubben Glid 2011

av Styrelsen 22. januari 2011 21:21

Tid: 1 mars 2011, kl 19.00
Plats: Hembygdsgården, ladan

 

Förslag till dagordning

1   Fastställande av röstlängd för mötet.
2   Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3   Val av protokolljusterare och rösträknare.
4   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5   Fastställlande av föredragningslista.
6a)Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b)Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
     verksamhets/räkenskapsåret.
8   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9   Fastställande av medlemsavgifter.
10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
     verksamhets/räkenskapsåret.
11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12 Val av
     a) föreningens kassör för en tid av två år (ordf vald för två år vid förra årsmötet)
     c) två övriga styrelseledamöter (Wahlberg och Hillerslätt valda för två år vid förra årsmötet)
     d) två revisorer för en tid av ett år
     e) två ledamöter i valberedningen för ett år, av vilka en ska utses till sammankallande,
     f) ett ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
     Val enligt f) kan om mötet så anser delegeras till styrelsen.
13 Övriga frågor

Verksamhetsberättelse, förvaltningsredovisning, verksamhetsplan, revisorsberättelse och valberedningens förslag tillhandahålls på årsmötet.

Klubben bjuder på smörgås och dryck.

Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet

Observera att medlemsavgifter och i förekommande fall kanotplatshyra ska vara betalda senast den 30 april.

Välkomna !

Styrelsen

PS  Ni som nås av detta och som har kompisar som behöver få kallelse per post - be dem kontakta L G Hillerslätt per tel 59080226.

Kategori: Styrelsen

Kommentarer är stängt

Kommentarer

Comment RSS